BIZ: BedrijvenInvesteringsZones

BIZ: BedrijvenInvesteringsZones

Op 1 mei 2009 is de experimentenwet BIZ: BedrijvenInvesteringsZones in werking getreden. Deze wet maakt het voor lokale ondernemersorganisaties mogelijk zelf te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving.

Bedrijvenparken die nog geen vorm van parkmanagement hebben, raken vaak in verval of verloederen doordat er veel leegstand ontstaat. Nieuwe bedrijvenparken hebben allemaal verplicht parkmanagement waar iedereen aan mee betaalt. Er ontstaat dan een leegloop op de wat oudere bedrijvenparken.

Initiatieven die worden opgezet op bestaande bedrijvenparken verdwijnen vaak weer door het probleem van de “Free riders”. Een aantal ondernemers doet mee en betaalt mee en een ander deel niet. Maar zij profiteren wel van de collectieve surveillance bijvoorbeeld.

Daartoe is er een wet gemaakt die ervoor zorgt dat alle ondernemers mee doen en mee betalen. De wet gaat kortweg over investeringen in schoon, heel en veilig. In de wet is in uitgebreider bewoordingen bepaald dat de activiteiten gericht moeten zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte.

Uiteraard zijn er eisen aan verbonden om tot een BIZ te komen. Er moet een duidelijk plan komen en er moet een draagvlakmeting worden gehouden onder alle ondernemers in het gebied. Bij een positieve uitkomst is er een BIZ en vanuit die BIZ kan een Smartbusinessparc worden opgezet. Hierbij wordt informatie  gedeeld en het gebied een stuk veiliger wordt.

De wet BIZ is met ingang van 1 januari 2015 van kracht gegaan als definitieve wet voor het oprichten en in stand houden van lokale ondernemersfondsen.

Meestal begint een BIZ plan met schoon, heel en veilig. Collectieve camera beveiliging en het netjes en schoon houden van het gebied. Later kunnen daar, zo men wil, zaken aan toegevoegd worden als collectieve afval inzameling of groenonderhoud.

BIZ Platform NL

Aangezien er momenteel al ruim 400 BIZ-fondsen zijn in het land is BIZ Platform NL opgericht. Deze organisatie richt zich op:

  1. Alle BIZ-fondsen die nu al operationeel zijn in Nederland.
  2. Lokale ondernemersorganisaties in Nederland die interesse hebben in de mogelijkheden die de definitieve wet BIZ kan bieden voor het oprichten en in stand houden van een lokaal ondernemersfonds.
  3. Alle gemeenten in Nederland die enerzijds vanuit hun wettelijke rol in de wet BIZ en anderzijds vanuit stimulering van lokaal economisch beleid kennis willen vergaren en delen over lokale ondernemersfondsen.
  4. Bedrijven die in het kader van schoon, heel, veilig en promotie een relevante inbreng kunnen leveren bij het uitvoeren van de activiteiten van een lokaal ondernemersfonds.
  5. Organisaties op het gebied van land- en tuinbouw en horeca en toerisme die in het kader van de definitieve wet BIZ ook gebruik kunnen gaan maken van een lokaal ondernemersfonds.

U kunt bij het platform terecht voor ondersteuning en advies bij het oprichten van een BIZ op uw bedrijvenpark of winkelgebied.

www.bizplatform.nl